You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 936

Kwaliteitsmanager


De Kwaliteitsmanager is als staffunctionaris toegevoegd aan het bestuur en neemt op uitnodiging als adviseur (zonder stemrecht) deel aan bestuursvergaderingen.

Hij/zij:
- rapporteert rechtstreeks aan het Bestuur en geeft functioneel leiding aan de N’Lloyd organisatie op het gebied
van kwaliteitsmanagement;
- realiseert en onderhoud het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) en toetst dit systeem periodiek aan de meest
gangbare en voor N’Lloyd relevante normen, standaarden en richtlijnen;
- volgt en evalueert relevante ontwikkelingen, trends en input van derden en formuleert op basis daarvan
voorstellen aan het bestuur voor eventueel nieuw of aangepast kwaliteitsbeleid;
- draagt zorg voor het naleven van het KMS en het actueel houden van de documentatie;
- stelt een auditplan op, ziet toe op de uitvoering, rapportage en eventuele vervolgacties;
- begeleidt uitvoering van externe audits door certificerende instantie(s);
- adviseert en ondersteunt bestuur en N’Lloyd functionarissen in kwaliteits-aangelegenheden in de meest ruime
zin.


Alt image
Stacks Image 7233
 You are at: