You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 936

Bestuur N’Lloyd

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Conform artikel 4 van de Statuten worden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester onderling verdeeld.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft zich verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem/haar opgedragen taak. Een nadere uitwerking hiervan omvat onder meer:
1. bepaalt het kader van de stichtingsbeleid en bewaakt de realisatie hiervan;
2. stelt vast:
- het uitgewerkte stichtingsbeleid;
- de financiële berichten: begroting en jaarstukken;
3. is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de stichting;
4. stelt de halfjaarlijkse doelstellingen vast;
5. heeft de verantwoordelijkheid bij besluitvorming aangaande de aard en de inhoud van het registratie- en certificatiesysteem zich te laten adviseren door de Coördinator Toetsingscommissies (CoTC);
6. stelt de benoemings-, schorsings- en royementscriteria vast voor de leden van de Toetsingscommissies overeenkomstig de ISO 19011 kwalificaties;
7. stelt de registerreglementen en/of procedures vast, die door de tussenkomst van de CoTC ter goedkeuring worden voorgelegd.

Samenstelling:

  • Voorzitter: Joop Verdonk CPP (ad interim)
  • Secretaris: Joop Verdonk CPP
  • Penningmeester: Thamara van Rijn (Portefeuilles Registers en KAM)
  • Bestuurslid: Marieta de Vos-Vermulm (Portefeuilles KAM en Audit & Review)


Alt image
Stacks Image 7108
 You are at: